Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(dále jen: „GDPR“) je Golf Sokolov a.s., Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce: email: gdpr@golf-sokolov.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor,například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména prozasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vespojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
· vyřízení Vaší objednávky/poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky/poptávky (jméno a adresa, kontakt).

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
· podobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15let od ukončení smluvního vztahu).
· podobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů(subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
· podílející se na zajištění provozu služeb
· zajišťující marketingové služby

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
· právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18GDPR
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Ostatní práva jsou platná dle platné legislativy ČR.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky/poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkam i ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Doplňte prosím své firemní údaje. Doplňte prosím své kontaktní údaje. Uveďte, zda jste jmenovali pověřence. Pokud ano, zadejte prosím jeho kontaktní údaje. Ponechte a doplňte, pokud jste jmenovali pověřence. Tento bod ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo obchodní sdělení. Tento bod ponechte, pokud plánujete zasílat newslettery zákazníkům, kteří si už vytvořili účet, ale ještě si neobjednali zboží. Ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo zpracováváte osobní údaje za účelem marketingu. Pokud neprovádíte rozhodování založené na automatizovaném zpracování osobních dat, tak zvolte „nedochází“. V opačném případě byste potřebovali výslovný souhlas zákazníka. Ponechte, pokud zasíláte nebo plánujete zasílat zákazníkům newslettery nebo zpracovávat osobní údaje za účelem marketingu. Vyplňte dobu, po kterou budete uchovávat osobní údaje pro účely marketingu. Zvolte, zda předáváte údaje do zemí mimo EU (například služby pro rozesílání emailů nebo cloudové služby, které provozují servery mimozemě EU). Zde můžete uvést příklady opatření přijatých k zabezpečení údajů, např. použití antivirových programů, bezpečné uložení záloh,bezpečná přístupová hesla apod.