Místní pravidla

MÍSTNÍ PRAVIDLA - GOLF SOKOLOV

1. Hranice hřiště (pravidlo 2):

 • Hranice hřiště je definována bílými kolíky na jamkách č. 8, 9 vpravo a na jamkách č. 15 a 16 vlevo. 
 • Vnitřní aut vpravo na jamce č. 15 platný pouze pro tuto jamku je definován okrajem trestné oblasti vyznačené červenými kolíky s bílou hlavou. Při hře jiné jamky jsou tyto kolíky pohyblivé závady.
 • Vnitřní aut na jamce č. 18 platný pouze pro tuto jamku je definován bílými kolíky. Při hře jiné jamky jsou tyto kolíky nepohyblivé závady.

2. Trestné oblasti (pravidlo 17):

 • Všechny trestné oblasti na hřišti mají status červené trestné oblasti a jsou vyznačeny červenými kolíky popř. červenými kolíky s bílou hlavou (jamka č. 14).

3. Nepohyblivé závady (Pravidlo 16):

 • Všechny části drenážního a zavlažovacího systému (včetně vyštěrkovaných koryt)
 • Informační tabule, lavičky, odpadkové koše, myčky na míčky, kamenné sloupky určující vzdálenost, kameny s informačními tabulemi, kaplička včetně okrasného hrazení
 • Cesty pro autíčka a údržbu
 • Kamenná zídka za jamkou č. 9
 • Vyčnívající kameny na nízko sekaných plochách v poli
 • Poznámka: Od elektrického ohradníku umístěného mimo hřiště není žádná úleva.

4. Pohyblivé závady (Pravidlo 15):

 • Kolíky označující trestné oblasti a půdu v opravě.

5. Půda v opravě (Pravidlo 16):

 • Místa označená modrými kolíky nebo souvislou bílou čarou
 • Mladé stromky označené s opěrným kůlem nebo označené modrou stuhou jsou oblastí se zákazem hry. Jestliže dochází k překážení takového stromku, hráč musí využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1f.

Trest za porušení místního pravidla: Všeobecný trest

6. Kodex chování

Od všech hráčů se očekává, že budou za všech okolností:

 • Dodržovat Pravidla golfu i provozní řád hřiště
 • Dodržovat pokyny maršála a obsluhy hřiště
 • Dbát zásad bezpečnosti a brát ohledy na ostatní hráče
 • Hrát ve svižném tempu a dodržovat časový plán
 • Pečovat o hřiště, tj. že budou uhrabávat bankry, vracet vyseknuté drny, opravovat poškození jamkovišť a nebudou poškozovat nebo znečišťovat hřiště
 • Vhodně oblečeni podle etikety golfu
 • Zdrží se hry „Range“ míči na hřišti

Trest za porušení kodexu chování: 

 • První případ: ústní varování rozhodčího nebo maršála
 • Druhý případ: jedna trestná rána
 • Třetí případ: všeobecný trest (ztráta jamky / dvě trestné rány)
 • Čtvrtý případ: diskvalifikace
 • V případě závažného porušení může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat bez ohledu na to, zda hráči byl již v tomto ohledu udělen nějaký trest či nikoli.